logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่องขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  27 มกราคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  31 ตุลาคม 2561
 • ประกาศ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงานและก่อสร้างโรงจอดรถ
  29 ตุลาคม 2558
 • ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงต่อเติมอาคารบ้านพักอาศัย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  17 กันยายน 2558
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งภายในอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  18 พฤษภาคม 2558
 • เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารที่ทำการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  14 กันยายน 2557
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การประมูลสิทธิก่อสร้างอาคารในที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สร.8 (บางส่วน)
  14 กันยายน 2557