logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบรายละเอียดการตรวจสอบรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (เปรียบเทียบข้อมูลทะเบียน)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง (รายการที่ดิน)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • ใบสมัครวารสารธนารักษ์
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบขอโอนมาตรา ๖๔
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบแสดงความประสงค์ขอโอนมารับราชการสังกัดกรมธนารักษ์
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่าย อาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการสิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.04)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการที่ดิน (แบบ ทร.03)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • บันทึกรับทราบแนวเขตที่ราชพัสดุและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ที่ราชพัสดุ แบบ งช.5-2557
  18 กุมภาพันธ์ 2558
หมวดหมู่เอกสาร