logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

วิสัยทัศน์ / ภารกิจ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์
      บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐชั้นนำ  คุณธรรมเป็นเอก
ภารกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ให้ใช้ จัดประโยชน์ จัดทำนิติกรรมและดำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับที่ราชพัสดุในเขต
  ท้องที่จังหวัดสุรินทร์
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. เป็นตัวแทนดำเนินการรับจอง จำหน่าย จ่าย แลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกเนื่องในวาระต่าง ๆ

พันธกิจของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
 1. ปกครอง ดูแล บำรุงรักษาที่ราชพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมพร้อมจะนำไปใช้ประโยชน์
 2. พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
 3. ประเมินราคาที่ดินและอาคารให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดและเป็นมาตรฐานสากล
 4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานด้านเหรียญกษาปณ์ให้เป็นที่รู้จัก
 
9 กรกฎาคม 2556 | จำนวนเข้าชม 2096 ครั้ง