logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์การให้บริการ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์

เอกสารดาวน์โหลด

   ชื่อเอกสาร ขนาด จำนวนดาวน์โหลด   
คำสั่ง.pdf 295 KB 12
30 มกราคม 2563 | จำนวนเข้าชม 9 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • กระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ได้กำหนดกระบวนงาน ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เรื่องการขอคัดแ...
  5 พฤษภาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 36 ครั้ง
 • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  กระบวนงาน ขั้นตอนการดำเนินการจัดการจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะการปฏ...
  30 มกราคม 2563
  จำนวนเข้าชม 7 ครั้ง
 • เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน)
  25 มีนาคม 2563
  จำนวนเข้าชม 35 ครั้ง