logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  22 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  13 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงาานการเงินและบัญชี
  27 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  21 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 มีนาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  21 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  23 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  30 เมษายน 2561
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล จากวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เป็นวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
  23 เมษายน 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  3 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  28 มีนาคม 2561
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  14 มีนาคม 2561
 • การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  6 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 มกราคม 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  29 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรับสมัครลูกจ่างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา
  18 ธันวาคม 2560
 • ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  10 พฤษภาคม 2559
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการเข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  4 เมษายน 2559
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  10 มีนาคม 2559
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  9 ธันวาคม 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  7 พฤศจิกายน 2557
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  21 ตุลาคม 2557
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  13 สิงหาคม 2557
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  27 กรกฎาคม 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  8 กรกฎาคม 2557
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  16 มกราคม 2557