logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  19 มิถุนายน 2567
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ประเมินครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  13 มิถุนายน 2567
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
  21 พฤษภาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนยช่างสำรวจประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  24 เมษายน 2567
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  17 เมษายน 2567
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  19 มีนาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
  14 มีนาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคเลือก ประเมินที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  4 มีนาคม 2567
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  20 กุมภาพันธ์ 2567
 • อนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
  15 มกราคม 2567
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  25 มกราคม 2567
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจ
  20 มิถุนายน 2566
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่
  14 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจ
  2 มิถุนายน 2566
 • ประกาศจังหวัดเรื่อง ขอแก้ไขประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  19 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูลประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  10 พฤษภาคม 2566
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  16 ธันวาคม 2565
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่
  8 ธันวาคม 2565
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  25 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  4 พฤศจิกายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  22 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  13 มิถุนายน 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงาานการเงินและบัญชี
  27 พฤษภาคม 2565
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  11 กันยายน 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  21 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  27 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่องขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 มีนาคม 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นบุคคลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
  25 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  8 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  16 มกราคม 2562
 • ประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  21 มิถุนายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  23 พฤษภาคม 2561
 • ประกาศจังหวัดสุรินทร์ การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  30 เมษายน 2561
 • สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล จากวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เป็นวันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561
  23 เมษายน 2561
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสำรวจข้อมูล
  3 เมษายน 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  28 มีนาคม 2561
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  14 มีนาคม 2561
 • การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  6 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  22 มกราคม 2561