logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
  • A
  • A
  • A

การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล

  • เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมธนารักษ์ครบรอบ 86 ปี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์ได้จัดกิจกรรม นำขยะรีไซเคิลบริจาคให้โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุศรณ์"
    20 กุมภาพันธ์ 2563